KOÇ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ SAĞLIK RAPORU UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1
Bu Yönerge’nin amacı, Koç Üniversitesi (KÜ) öğrencilerinin alacakları raporlarda izleyecekleri usül ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2
KÜ´de kayıtlı bütün öğrenciler bu uygulamanın kapsamı içindedirler.
 
Başvuru Usulü
Madde 3
(1) Öğrencilerin Üniversite’nin eğitim ve öğretime açık olduğu süreler içinde hastalanmaları halinde (trafik kazası gibi acil müdahale ve tedavi gerektiren haller dışında) müracaat edecekleri ilk yer KÜ Sağlık Merkezi'dir.
(2) Öğrenciler başvurularını kimlik kartı göstererek yaparlar. Öğrencilerin ilk muayene ve tedavileri Sağlık Merkezi'nde yapılır.  İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda öğrenciler bu merkezin yetkililerince Üniversite'nin anlaşmalı hekimlerine veya resmi sağlık kuruluşlarına sevk edilirler.
(3) Öğrenci, KÜ Sağlık Merkezi’ne şahsen gelememesi halinde, telefon ile arayarak konu ile ilgili görevliden, bulunduğu bölge için belirlenmiş sağlık kuruluşlarından birine başvurmak için onay istemekle ile yükümlüdür. Öğrencinin Sağlık Merkezi’nden onay alarak başvurabileceği kuruluşlar Devlet Hastaneleri, Tıp Fakültelerinin Hastaneleri, A grubu Özel Hastaneler veya Sağlık Ocakları ile sınırlandırılmıştır.
(4) Öğrenciler genel tatil günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de KÜ Sağlık Merkezi'ne başvurabilirler.
 
Raporların Geçerliliği
Madde 4
(1) Sarıyer ilçesi sınırları içinde KÜ  Sağlık Merkezi dışında herhangi bir merkezden alınan sağlık raporları kabul edilmez.
(2) Sağlık kurumlarınca verilen raporlar her durumda onay için Sağlık Merkezine iletilir. Raporlar, Sağlık Merkezinin onayını takiben verildiği tarih itibariyle geçerli kabul edilir.
(3) Sevk veya onay alınmadığı durumlarda raporlar ancak Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Öğrenci Dekanı, Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi ve Öğrenci Konseyi’nin üyeleri arasından seçmiş olduğu bir temsilciden oluşan komitenin onayı ile işleme konulur. Bir raporun Komite’nin değerlendirmesine sunulabilmesi için ilgili hekim ve başhekim tarafından imzalanıp onaylanmış olması ve süresinin yirmi günü aşması durumunda Sağlık Kurulu tarafından düzenlenmiş olması gerekir.
(4) Öğrenciler aldıkları raporları en geç rapor süresinin bitim tarihinden 3 (üç) iş günü içinde Sağlık Merkezi’ne teslim etmek zorundadırlar. Ancak, rapor süresi içerisinde öğrencinin daha önceden duyurulmuş bir ders değerlendirmesi (haftalık sınav, ara sınav, sözlü, proje teslimi vb.) varsa, söz konusu değerlendirme tarihinden itibaren 48 saat içerisinde raporu Sağlık Merkezi’ne, gerekirse faks ile veya elektronik ortamda, ulaştırmalıdır. Aksi halde bu raporlar işleme konulmaz.
(5) Diş hekimlerinin özel muayenehanelerinde düzenledikleri raporlar geçerli kabul edilmezler.
(6) Uzun süre psikiyatrik tedavi gerektirebilen durumlarda, tedavinin başlangıcında durumu belirten bir raporun 1 hafta içinde Sağlık Merkezi'ne iletilmesi gerekir.
 
İstanbul İli Dışında Alınan Raporların Geçerliliği
Madde 5
(1) Üniversitenin eğitim ve öğretime açık olduğu süreler içinde İstanbul ili dışındaki hastanelerden alınan raporlar resmi olarak belgelenen kaza gibi durumlar veya öğrencinin şehir dışında olduğunu belgeleyebildiği durumlar dışında kabul edilmezler.
(2) Hafta sonu, resmi tatiller ve yarıyıl tatilleri süresince öğrencinin bulunduğu ildeki hastanelerden alınan raporların başlangıç tarihinin hafta sonu, resmi tatil ya da yarıyıl tatilinin içerisinde kalması ve ilgili hekim ve başhekim tarafından imzalanıp onaylanmış olması gerekir.
(3) Hafta sonu, resmi tatiller ve yarıyıl tatilleri içinde alınan raporlar onay için Sağlık Merkezine iletilir. Raporlar, Sağlık Merkezinin onayını takiben verildiği tarih itibariyle geçerli kabul edilir.
 
Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler
Madde 6
(1) KÜ Sağlık Merkezi tarafından verilen ve Sağlık Merkezine öğrenciler tarafından iletilip onay alınan raporlar bilgi için e-posta olarak ilgili öğretim elemanına, danışmanına, fakülte dekanlığına, enstitü direktörlüğüne, yüksekokul direktörü ile Kayıt ve Kabul Müdürlüğü'ne gönderilir.
(2) Usulüne uygun olarak rapor alan öğrencinin raporlu olduğu süre içerisinde katılamadığı veya tamamlayamadığı ders değerlendirmesinin (haftalık sınav, ara sınav, sözlü, proje teslimi vb.) nasıl telafi edileceği derslerin öğretim üyeleri tarafından dönem başında ilan edilen kurallar çerçevesinde belirlenir.
(3) Usulüne uygun olarak rapor alan öğrencinin raporlu olduğu süre içerisinde derslere devam edememesi nedeniyle notlarının nasıl etkileneceği derslerin öğretim üyeleri tarafından dönem başında ilan edilen kurallar çerçevesinde belirlenir.
(4) Uzun süreli sağlık mazereti nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, Akademik Takvim’de belirlenen son ders gününe kadar mazeretine ilişkin sağlık belgeleri ile yazılı olarak ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’na, diğer dönemlerde Üniversite Yönetim Kurulu’na başvurabilirler.
(5) Sağlık Merkezi’ne müracaat eden öğrencinin sağlık durumunun bir raporun hazırlanmasını gerektirmediği durumlarda öğrencinin isteği üzerine Öğrenci Muayene Belgesi düzenlenir. Bu belge üzerinde öğrencinin hangi gün  ve hangi saatler arasında Sağlık Merkezi’nde muayene, tetkik ve tedavi gördüğü belirtilir. Sağlık raporu olarak değerlendirilmeyen bu belgenin ilgili birimlere veya öğretim üyelerine iletilmesinin ardından öğrenci ile ilgili nasıl bir süreç izleneceği tamamen ilgili birimlerin veya öğretim üyelerinin değerlendirmeleri ile belirlenir.
 
 
 
 
Kabul Edilmeyen Raporlar İçin Yeniden Değerlendirme ve Şikâyet Süreci
Madde 7
Kabul edilmeyen raporlar ile ilgili öğrenci şikâyetleri ve bir öğretim üyesi, dekan veya direktörün kabul edilen bir rapor ile ilgili tereddütlerinin bulunması durumunda ortaya çıkan yeniden değerlendirme isteği Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Öğrenci Dekanı, Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi ve Öğrenci Konseyi’nin üyeleri arasından seçmiş olduğu bir temsilciden oluşan komite tarafından değerlendirilir. Komite’nin kararlarına itiraz Rektör tarafından değerlendirilerek sonuca ulaştırılır.
 
Yürürlük
Madde 8
Bu Yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 9
Bu Yönerge’yi Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.